profile-coachnumfon

ครูน้ำฝน ศุภรางศ์ อินทนะ

Trainer ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
และ Team Building, TTRT รุ่น 2

ครูน้ำฝน ศุภรางศ์ อินทนะ

Trainer ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
และ Team Building, TTRT รุ่น 2

  • Certified Trainer จาก Train The Real Trainer by ครูเงาะ รสสุคนธ์
  • Certified ACSTH, International Coaching Federation (ICF)
  • มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในด้านงานฝึกอบรมและสัมมนา
  • Middle Management Leadership Program 2006 จาก Nanyang University, Singapore
badge-trainer

ครูน้ำฝน ศุภรางศ์ อินทนะ เป็น Trainer ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และ Team Building และประกอบอาชีพด้านการดูแลงานพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรระดับประเทศ มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ การทำค่ายเยาวชน กาารจัดกิจกรรมในงานอีเวนต์ต่าง ๆ ขององค์กรมากว่า 30 ปี นอกจากนี้ยังมีความสามารถในด้านการร้องเพลง การเป็นพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ การให้เสียง/พากย์เสียง ในรูปแบบต่าง ๆ


ครูน้ำฝน เติบโตมาในครอบครัวที่เป็นคุณครู จึงได้ซึมซับในการสอน และหลงเสน่ห์ในการแบ่งปันความรู้ที่มี และถึงแม้จะสั่งสมประสบการณ์ในงานด้านพัฒนาบุคลากรมาเกือบค่อนชีวิต ครูน้ำฝนยังไม่หยุดพัฒนาตนเอง ด้วยการเข้าอบรมเรียนรู้เทคนิควิชาการใหม่ ๆ ด้าน Soft Skills อย่างสม่ำเสมอ ดังคติที่ครูน้ำฝนยืดมั่นเสมอว่า “ชีวิตคือการเรียนรู้ และไม่มีใครที่แก่เกินเรียน”

เป็นวิทยากรให้หน่วยงานชั้นนำ
ทั้งภาครัฐและเอกชน

อาทิ สถาบันการประชาสัมพันธ์, กระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย์, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลราชวิถี, กรมสรรพากร, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, ซินเน็ค (ประเทศไทย), สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, โรงพยาบาลสงฆ์ และอีกหลากหลายองค์กร

หลากหลายมิติของการ Training
กลั่นกรองจากการเรียนรู้ทั้งหมดในชีวิต

✅ Team Building
✅ Ice Breaking
✅ Positive Thinking
✅ Public Relation in Digital Age
✅ Service Mind
✅ Happyness @ Work
✅ Point of You
✅ การให้บริการตามหลักพระธรรมวินัย
ฯลฯ

คลาสโดยครูน้ำฝน

คลาสโดยครูน้ำฝน

“ชีวิตคือการเรียนรู้ และไม่มีใครที่แก่เกินเรียน”

ครูน้ำฝน ศุภรางศ์ อินทนะ

“ชีวิตคือการเรียนรู้ และไม่มีใครที่แก่เกินเรียน”

ครูน้ำฝน ศุภรางศ์ อินทนะ